Bamberski Dwór - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej jako: RODO) informujmy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Bamberski Dwór Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sieradzka 9 , 60-161 Poznań ( KRS  nr 0000174879 ) , adres do korespondencji : ul. J.H.Dąbrowskiego 77a , 60-529 Poznań.

 

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Lecznicze  powołało Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a od 25 maja 2018r. Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych.  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się telefonicznie pod numerem: 61 8477 139 lub poprzez e-mail: klinika.bamberskidwor@vp.pl.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Zgodnie z art. 25 ust. I ustawy z dnia 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:

  1. nazwisko i imię ( imiona )
  2. data urodzenia
  3. oznaczenie płci
  4. adres miejsca zamieszkania
  5. numer PESEL , jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość
  6. w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię ( imiona ) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zapisu na listę osób oczekujących i udzielenia świadczenia medycznego.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wpisania na listę osób oczekujących i udzielenia świadczeń medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,            tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, za wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon oraz innych przypadków wskazanych w w/w przepisach.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Pani/Pana dane osobowe,       w zależności od potrzeb i celów, będą udostępniane naszym pracownikom, księgowości, współpracującym    z nami podmiotom, które udzielają świadczeń  z zakresu diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  ( RODO).